Polityka prywatności i plików cookies

Witaj w Polityce prywatności i cookies Serwisu Ceramika Malborska.

Zapraszam Cię do zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w związku z zakupami w Sklepie, a także usługami świadczonymi podczas korzystania z Serwisu. Znajdziesz tu m.in. zasady, cele i podstawy prawne przetwarzania danych, informacje o odbiorcach danych i o przysługujących Ci prawach.

Korzystając z Serwisu i jego funkcjonalności w tym ze Sklepu, przekazujesz swoje dane osobowe dobrowolne. Jest to jednak niezbędne w celu prawidłowego korzystania z tej strony internetowej i jej funkcjonalności.

Ta polityka prywatności dotyczy także przetwarzania przeze mnie danych osobowych osób, które kontaktują się ze mną i/lub dokonują zakupów w następujących miejscach:
– Instagram: Ceramika Malborska
– Facebook: Ceramika Malborska
Te miejsca nazywam dalej „Platformą” lub „Platformami”.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest
Beata Grudziecka prowadzącadziałalność gospodarczą pod firmą B2C Media pod adresem: ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, NIP 579 173 41 83.
(dalej: „Administrator”).

Skontaktuj się ze mną

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twojej prywatności, możesz kontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: ceramikamalborska@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 510916775.

Informuję, że w związku z brakiem takiego obowiązku, nie wyznaczyłam Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ZNACZENIE POJĘĆ

Użyte w tym dokumencie pojęcia oznaczają:
– Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, itp.;
– Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
– Polityka – niniejsza Polityka prywatności dostępna pod adresem www.ceramikamalborska.pl
– Przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
– RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.ceramikamalborska.pl
– Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Ta Polityka ma zastosowanie do Przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, pozyskiwanych podczas korzystania z Serwisu.

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcjonalności Serwisu, świadczenia usług, zawierania i realizacji umów. Administrator może także przetwarzać dane, pozwalające na identyfikację urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Serwisu, np. adresy IP, identyfikatory internetowe, dane
uzyskiwane z plików cookies. W połączeniu z innymi danymi, dane te mogłyby potencjalnie umożliwiać identyfikację Użytkownika. Wykorzystywane są w celu umożliwienia identyfikacji sesji Użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych. Szczegółowe cele Przetwarzania danych opisane zostały w pkt. 3. Polityki.

W przypadku wchodzenia Użytkownika w interakcje z Administratorem za pośrednictwem Platformy, administrator danej Platformy jest samodzielnym administratorem danych osobowych użytkownika, co oznacza, że niezależnie od
Administratora

2. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Większość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora to dane pochodzące od samego Użytkownika, podane dobrowolnie w procesie korzystania z Serwisu, zawierania umowy, zapisu do Newslettera, zakładania konta Użytkownika w Serwisie, w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług itp.,

Administrator przetwarza także dane publicznych kont/profili Użytkownika wchodzącego w interakcje z Administratorem przez platformy społecznościowe.

Pozostałe dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Administratora są to dane zbierane automatycznie, służące celom analitycznym, statystycznym oraz w celu dopasowania usług do potrzeb Użytkownika.

3. CELE, ZAKRES, PODSTAWY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach na wskazanych podstawach prawnych, w wymienionym zakresie i przez podany okres:

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub dostarczenie treści cyfrowych/usług cyfrowych

Zakres danych: Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy: imię, nazwisko, nazwa kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. Opcjonalnie: numer NIP, nazwa firmy. Ponadto numer IP, z którego dokonano zamówienia oraz dane identyfikujące zamówienie. Opcjonalnie – w zależności od tego jakiego świadczenia
dotyczy umowa – inne, podane przez Użytkownika Dane osobowe.
Czy podanie danych jest konieczne? Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
Podstawa prawna:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (w tym usług prawnych oraz szkoleń stacjonarnych i on-line) lub dostarczenie treści cyfrowych/usług cyfrowych,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej),
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji dokumentacji).
Czas przetwarzania: Przez czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz w celu wywiązania się z obowiązków księgowo – podatkowych i w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego;

Obsługa zgłoszenia reklamacyjnego i odstąpienia od umowy

Zakres danych: Dane osobowe zawarte w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia reklamacji lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego i realizacji prawa do odstąpienia od umowy.
Czy podanie danych jest konieczne? Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego i oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpoznania zgłoszenia/oświadczenia.
Podstawa prawna:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego Administratora. tj. rozpoznania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego i realizacja prawa do odstąpienia od umowy) w zw. Z odpowiednimi przepisami dotyczącymi odstąpienia od umowy i odpowiedzialności za zgodność z umową,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji).
Czas przetwarzania: Do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej lub realizacji prawa do odstąpienia od umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, oraz w celu wywiązania się z obowiązków księgowo –podatkowych i w celach archiwalnych i statystycznych;

Obsługa korespondencji, w tym wiadomości e-mail, korespondencji tradycyjnej, formularza kontaktowego i komunikatorów na Platformach

Zakres danych: Adres poczty elektronicznej, wizerunek, imię i//lun nazwisko oraz inne dane podane w treści korespondencji. Administrator przetwarza także numer IP, z którego wysłano wiadomość.
Czy podanie danych jest konieczne? Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wiadomość. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania kontaktu korespondencyjnego i uzyskania odpowiedzi na wiadomość.
Podstawa prawna:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do podjęcia działań na żądanie),
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. pozostawania w kontakcie z Użytkownikiem.
Czas przetwarzania: Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych, dla udokumentowania przebiegu wymiany korespondencji;

Publikowanie (przez Użytkownika lub Administratora) opinii, komentarzy i relacji w Serwisie, w mediach społecznościowych i w innych miejscach w ramach marketingu usług i produktów Administratora

Zakres danych: Adres email, imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika, opcjonalnie nazwa witryny internetowej Użytkownika, wizerunek, dane zawarte w treści opinii/komentarza.
Przetwarzamy także numer IP, z którego opublikowano opinię.
Czy podanie danych jest konieczne? Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do opublikowania opinii/komentarza/relacji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości opublikowania opinii/komentarza/relacji.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz w celach realizacji marketingu bezpośredniego).
Czas przetwarzania: Przez czas dostępności w serwisie lub do czasu wycofania zgody na publikację, a następnie w celach archiwalnych, dla ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z komentarzem/opinią lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;

Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych

Zakres danych: Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu sprzedaży: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, numer NIP.
Czy podanie danych jest konieczne? Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania faktury i realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Administratora.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży i otrzymania dokumentu sprzedaży.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek Administratora wynikający z przepisów podatkowych i księgowych).
Czas przetwarzania: Przez wskazany prawem czas obowiązkowego przechowywania dokumentacji innej niż dokumentacja podatkowo – księgowa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją obowiązków księgowych i podatkowych;

Marketing własny, w tym targetowanie reklam

Zakres danych: Anonimowe dane analityczne i statystyczne zgromadzone przez zewnętrzne narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na realizowaniu działań marketingowych).
Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu;

Cele archiwalne i dowodowe, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Zakres danych: Archiwizacją mogą, ale nie muszą być objęte wskazane Dane osobowe, związane z określoną umową zawartą między Użytkownikiem a Administratorem, mogące rodzić w przyszłości określone roszczenia.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).
Czas przetwarzania: Do czasu określonego przepisami prawa przedawnienia roszczeń z poszczególnych tytułów lub utraty przydatności;

Zarządzanie Serwisem i stronami Administratora na Platformach w zakresie, w jakim Administrator jest odpowiedzialny za zarządzanie tymi stronami)

Zakres danych: Dane publicznie dostępne, wskazane w profilu Użytkownika na danej Platformie, w tym potencjalnie wizerunek, a także dane zawarte w treści ewentualnej korespondencji. W zależności od funkcjonalności Platformy, informacje o aktywności Użytkownika na profilu Administratora na Platformie, dane zawarte w treści komentarzy i publikacji zamieszczanych przez Użytkowników. W przypadku Serwisu: IP użytkownika i dane dotyczące zachowania Użytkownika w Serwisie.
Czy podanie danych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu korzystania z profilu Administratora w danym Serwisie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z profilu Administratora w danym Serwisie.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymaniu i obsłudze serwisu oraz prowadzeniu stron Administratora na platformach społecznościowych, realizacja marketingu bezpośredniego, a także wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami serwisu i platform społecznościowych).
Czas przetwarzania: Przez czas dostępności tych danych w publicznym profilu Użytkownika na danej platformie społecznościowej i w ramach tej platformy oraz do czasu usunięcia przez Użytkownika korespondencji wysyłanej za pośrednictwem platform społecznościowych;

Analiza i statystyka zachowania Użytkownika w Serwisie

Zakres danych: Anonimowe dane statystyczne o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, a w przypadku zalogowanego Użytkownika również dane konta Użytkownika, adres IP.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie informacji o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, w tym zbieranych automatycznie jak Google Analytics, Cookies lub Meta Pixel) w celu optymalizacji działań Administratora, w tym działań marketingowych i reklamowych).
Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu;

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym tworzenie rejestrów wynikających z RODO

Zakres danych: Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych związanych z ochroną Danych osobowych, w zależności od rodzaju obowiązku i zakresu danych niezbędnych do jego wykonania.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji dokumentacji.
Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu lub przez czas odpowiedzialności Administratora określony przepisami prawa.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

Administrator w celu zapewnienia efektywnej realizacji usług korzysta ze wsparcia starannie dobranych podmiotów trzecich. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane tym podmiotom. Dobierając podmioty do współpracy, Administrator każdorazowo weryfikuje zapewnianie przez nie odpowiednego poziomu ochrony danych
osobowych oraz zapewnia, aby przekazywanie danych Użytkowników odbywało się na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Odbiorcami Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są:

– Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – dostawca platform Instagram oraz Facebook, na których prowadzę swoje konto Ceramika Malborska
– Hostingodawca: Zenbox.pl,
– podmiot zapewniający system do wystawiania faktur: efaktury.org,
– dostawca poczty elektronicznej: Gmail: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – obsługa korespondencji e-mail,
– bank – dane Twojego banku: Alior Bank,
– biuro rachunkowe: Biuro Rachunkowe Hubert, ul. Sienkiewicza 1d 82-100 Nowy Dwór Gdański,
– dostawca usługi doręczania przesyłek: InPost: InPost sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków – świadczenie usług kurierskich, DPD: DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5 – świadczenie usług kurierskich, DHL: DHL Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, Niemcy – świadczenie usług kurierskich, Pocztex: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich
8, 00-940 Warszawa – świadczenie usług kurierskich, Fedex: FedEx Express International B.V. z siedzibą w Hoofddorp, Holandia – świadczenie usług kurierskich.

Odbiorcami danych mogą być także:

– osoby lub podmioty wspierające mnie w realizacji zobowiązań, w tym świadczące usługi w zakresie obsługi technicznej, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
– podmioty świadczące usługi IT, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
– podmioty świadczące usługi prawne,
– inni podwykonawcy, jeżeli zakres powierzonych im zadań wymaga dostępu do Danych osobowych.

Administrator ma obowiązek, stosownie do przepisów obowiązującego prawa, ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika uprawnionym, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, oparte się na odpowiedniej podstawie prawnej.

Przekazywanie danych do państwa trzecich

Administrator korzysta z usług podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podmioty, z którymi współpracuje Administrator, zapewniają ochronę Danych osobowych i procedury bezpieczeństwa zgodne z wymogami RODO. Z informacjami na temat ochrony danych osobowych tych podmiotów możesz zapoznać się klikając w odpowiedni link: Google LLC; Meta;

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH, PROFILOWANIE

Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi i technologii śledzących (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w inny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Zebrane informacje pozostają anonimowe i nie są zestawiane z innymi Twoimi danymi osobowymi w sposób umożliwiający identyfikację. Wyjątek, kiedy identyfikacja jest możliwa, stanowi sytuacja, gdy posiadasz konto użytkownika w Serwisie. W dalszym ciągu pozostaje to jednak bez istotnego wpływu na Ciebie. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie Twoich danych celem dostosowania wyświetlanych Ci treści i oferowanych produktów do Twojego profilu Użytkownika i Twoich preferencji.

5. TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO, Użytkownik ma prawo do:
– otrzymania potwierdzenia o przetwarzaniu danych oraz informacji stanowiących obowiązek informacyjny (art. 15 ust. 1 RODO),
– dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
– żądania sprostowania danych,
– żądania usunięcia danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 RODO),
– ograniczenia przetwarzania danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 18 ust. 1 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia. Nie uprawnia także do żądania usunięcia danych
przetwarzanych w celach archiwalnych i dowodowych,
– przenoszenia danych (art. 20 RODO),
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia nie przysługują bezwzględnie, w niektórych sytuacjach podlegają bowiem ograniczeniom, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z ochroną Twoich danych, skontaktuj się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie. W treści wiadomości wskaż żądanie oraz uzasadnij je. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni.

Możesz także cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia. Cofniecie zgody nie uprawnia do żądania usunięcia

6.PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Czym są cookies i jak działają?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one umożliwieniu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu (dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, optymalizacja korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji Użytkownika).

Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Ponadto służą do celów analitycznych i statystycznych oraz celów reklamowych.

Cookies mogą być odczytywane przez system Administratora (cookies własne) lub systemy podmiotów trzecich (cookies zewnętrzne). Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki (cookies sesyjne) lub przechowywane dalej, w celu zapamiętania przeglądarki Użytkownika przy kolejnej wizycie w Serwisie (cookies trwałe). Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Zgoda na cookies i ustawienia cookies
Podczas pierwszej wizyty, Serwis wyświetla informację o plikach cookies wraz z możliwością zmiany ustawień przeglądarki. Brak działania i dalsze korzystanie z Serwisu są równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki Użytkownika.
Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies (wszystkich lub tylko niektórych). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie
lub ograniczenia stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, w tym uniemożliwić prawidłowe korzystanie z tych funkcjonalności. Użytkownik może także korzystać z trybu incognito przeglądarki, wówczas historia wizyty w Serwisie nie zostanie zapisana, a wszystkie pliki cookies utworzone podczas wizyty w Serwisie w trybie incognito zostaną usunięte wraz z zamknięciem przeglądarki.

Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– funkcjonalne pliki cookies, konieczne do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez Użytkownika lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej;
– statystyczne pliki cookies, służące zbieraniu danych statystycznych;
– marketingowe pliki cookies, służące tworzeniu profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
Serwis wykorzystuje pliki cookies i technologie śledzące podmiotów trzecich.
– wtyczki społecznościowe; korzystam z wtyczek mediów społecznościowych, które mogą stosować technologie śledzące działania podejmowane przez osoby odwiedzające Serwis i jego podstrony. Poniżej znajdziesz dokumenty określające prywatność danych osobowych dla każdej z nich:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,
Tik Tok – https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL,
LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

7. LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu oznacza przesyłanie zapytań do serwera przechowującego dane Serwisu. Zapytanie jest przechowywane w logach serwera na tym serwerze. Logi służą administrowaniu Serwisem i obejmują: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi nie służą identyfikacji Użytkownika.

8. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki w szczególności w sytuacji, gdy wymaga tego rozwój Serwisu, wymagania technologiczne lub zmiana przepisów prawa. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z aktualną na moment przetwarzania Polityką.

Użytkownik posiadający aktywne konto Użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany
o zmianie treści Polityki w terminie minimalnym 7 dni przed wejściem w życie nowej treści
Polityki.

Data publikacji: 20.02.2024